મદદમા આવી શકે તેવા નંબર

🌻મદદમા આવી શકે તેવા નંબર🌻

1-> પોલીસ -: 100

2-> આગ - 101૩-> એમ્બ્યુલન્સ - 102

4-> એમ્બ્યુલન્સ (Emergency)- 108

5-> ઓટોરિક્શા તરફથી હેરાનગતી થતી
        હોય તો
        ટ્રાફિક પોલીસનો નંબર -: 1095

6-> એન્ટી કરપ્શન અંગે
        ફરિયાદનો નંબર 180023344444
        એનો બીજો નંબર વોટસએપ -:  
        9586800870
        (આંમા શક્ય હોયતો ઓડિયૉ , વિડીઓ
         કે ફોટો મોકલવો )

7-> આપઘાત ના વિચારો આવતા હોય તો
        તેમ આપઘાત કરશો નહી તે માટે  
         1096 નંબર ઉપર ફોન કરો.

8-> મહિલા હેરાન થતી હોય તો
        નંબર -: 1019

9-> વરિષ્ઠ નાગરિકો અને
        બાળકો અંગે મદદની જરૂરિયાત માટે
        નંબર 1090

10-> જો પ્રવાસ દરમિયાન કાંઈ તકલીફ
          થાય તો નંબર - 9969777888

11-> આપણી આંખ સામે કાંઈ અજગતુ થતુ
         હોય પરંતુ આપણે આપણી ઓળખ
          પોલીસ ને આપવી ન હોય તો આ
          નંબર : 7738133144 અને
                     7738144144 ઉપર
           પોલીસને એસએમએસ કરો,
           પોલીસ સંભાળી લેશે.

12-> સાઈબર ગુના માટે નંબર -:
          9820810007

13 -> રેલવે પ્રવાસ દરમિયાન કાંઈ પણ
           સામાન ખોવાય તો
           નંબર જોડો -: 9833331111

આ હેલ્પલાઇન નંબર ને વધુ ને વધુ ફોરવર્ડ કરો . જેથી કોઈને સંકટ
સમયે કામ આવી જાય.
👉 Aa post tamara Darek group ma send karjo jethi badha ne help mali sake

Post a Comment

0 Comments