ગાંધીજી ના જીવનપરિચય


⬛ *ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી Police/GPSC/ TAT /Class-2/Class-3/Class-4 ની પરીક્ષામાં 1 થી 2 પ્રશ્નો ગાંધીજી ના જીવનપરિચયને લગતા 100% હોય છે.

*
*ગાંધીજી નો જન્મ*
*ગાંધીજી ના બાળકો ના નામ*
*ગાંધીજીના આશ્રમો*
*ગાંધીજી સાથે જોડાયેલા સ્થળ*
*ગાંધીજીએ શરૂ કરેલા સમાચાર પત્ર*
*ગાંધીજીના હુલામણુ નામ*
*મહાન પુરૂષોને ગાંધીજી એ આપેલા નામ*
*ગાંધીજીના આંદોલનો*
*આ બધી વિગત માત્ર 3 પેજ માં PDF Download click here*
👇👇👇👇👇👇👇
Mahatma Gandhi


Post a Comment

0 Comments